តារាងសេវាកម្មថែទាំនិងការប្រឹក្សារបស់អ្នកស្រុកថ្មី

外籍配偶(含大陸配偶)服務項目分工一覽表

ការិយាល័យកិច្ចការស៊ីវិល

ការិយាល័យកិច្ចការស៊ីវិល:
១.ការពិគ្រោះយោបល់ស្នាក់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋថ្មី
២. សញ្ជាតិកំណើត
៣. ការចុះបញ្ជីគ្រួសារ
៤.រសាកល្បងចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានសម្រាប់សមត្ថភាពភាសាមូលដ្ឋាន សិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ជនជាតិដើមចិន
 
២. ជនជាតិដើមនិងជនបរទេសដែលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ធ្វើការដាក់ពាក្យសុំចូលសញ្ជាតិសាធារណរដ្ឋចិននិងដំណើរការចុះបញ្ជីគ្រួសារ
ចុខ្ញុំដើម្បីទាញយក។


ឈ្មោះគណនី
ការិយាល័យ
អាសយដ្ឋាន
   ទូរស័ព្ទ
ការិយាល័យ
រដ្ឋបាល ស៊ីនអ៊ីង
ការិយាល័យស៊ីនអ៊ីង
ទីក្រុង ថៃណាន,ស្រុក ស៊ីន អ៊ីង ផ្លូវ មីនជឹលេខ​ ៣៦​ អាគារ ស៊ឹ​ ជិ​ ជាន់ទី១
06-6323470
ការិយាល័យយានស៊ួយ
ទីក្រុង ថៃណាន,ស្រុក​ យាន ស៊ួយ​ ផ្លូវ​ ពៃ មិន​ លេខ ១០២
06-6521404
ការិយាល័យ ​ លាវអ៊ីង
ទីក្រុង ថៃណាន ស្រុក លាវអ៊ីង ផ្លូវ ប៉អៃ លេខ ២
06-6220744
ការិយាល័យ
រដ្ឋបាល ប៉ាយហឺ
ការិយាល័យ ប៉ាយហឺ
ទីក្រុង ថៃណាន ស្រុក ប៉ាយហឺ ផ្លូវ ចុងសាន លេខ ១២៨
06-6852314
ការិយាល័យ​ ហូកពិ
ទីក្រុង ថៃណាន ស្រុក ហូកពិ ឃុំ ហូកពិ លេខ ៦
06-6872859
ការិយាល័យ តុងសាន
ទីក្រុង ថៃណាន ស្រុក តុងសាន តុងសាន លេខ​ ២១៩នៃ១
06-6801154
ការិយាល័យ
រដ្ឋបាល ម៉ាតុ
ការិយាល័យ ម៉ាតុ
ទីក្រុង ថៃណាន ស្រុក ម៉ាតុ ផ្លូវ ចុងហ័រ លេខ ៣៥
06-5722105
ការិយាល័យ ស៊ែកអ៊ីង
ទីក្រុង ថៃណាន ស្រុក ស៊ែកអ៊ីង ផ្លូវ រិនហឺ១ លេខ ១៥
06-6892480
ការិយាល័យ
រដ្ឋបាល គ័នធាន
ការិយាល័យ គ័នធាន
ទីក្រុង ថៃណាន ស្រុក គ័នធាន ផ្លូវ ស៊ីនអ៊ិ ផ្នែកទី១ លេខ ២៣៧
06-5791740
ការិយាល័យ លាវជែរ
ទីក្រុង ថៃណាន ស្រុក លាវជែរ ផ្លូវ ចុងសាន លេខ២១២
06-6982408
ការិយាល័យ
រដ្ឋបាល ជែរលី
ការិយាល័យ ជែរលី
ទីក្រុង ថៃណាន ស្រុក ជែរលី ផ្លូវ
ចុងស៊ែវ លេខ ១៧​
06-7224172
ការិយាល័យ ស៊ីកាង
ទីក្រុង ថៃណាន ស្រុក ស៊ីកាង ផ្លូវ ចុងសាន លេខ ៣៣៧
06-7952414
ការិយាល័យ ឈីគូ
ទីក្រុង ថៃណាន ស្រុក ឈីគូ ឃុំ តាកឆឺង លេខ ៣៧៦
06-7872127
ការិយាល័យ
រដ្ឋបាល ស៊ៀជែរ
ការិយាល័យ ស៊ៀជែរ
ទីក្រុង ថៃណាន ស្រុក ស៊ៀជែរ ផ្លូវ
ហ័រចុង លេខ ៣១៣
06-7833844
ការិយាល័យ ជាំងជីន
ទីក្រុង ថៃណាន ស្រុក ជាំងជីន ចុងស៊ីង លេខ ២១២នៃ១
06-7942154
ការិយាល័យ ពៃមិន
ទីក្រុង ថៃណាន ស្រុក ពៃមិន ឃុំ ពៃមិនចាស់ លេខ ២២៩
06-7862244
ការិយាល័យ
រដ្ឋបាល ស៊ីនហ័ក
ការិយាល័យ ស៊ីនហ័ក
ទីក្រុង ថៃណាន ស្រុក ស៊ីនហ័ក ផ្លូវ ហឺភីង ច្រកផ្លូវ ៣១ លេខ ១១
06-5903978
ការិយាល័យ តាកណី
ទីក្រុង ថៃណាន ស្រុក​ តាកណី ស៊ឺជឺឡៃ លេខ ៧៤
06-5761259
ការិយាល័យ សានសាំង
ទីក្រុង ថៃណាន ស្រុក​ សានសាំង ឃុំ សានសាំង លេខ ៣៦​
06-5781204
ការិយាល័យ
រដ្ឋបាល សាន់ហ័ក
ការិយាល័យ សាន់ហ័ក
ទីក្រុង ថៃណាន ស្រុក​ សាន់ហ័ក ផ្លូវ គ័ងហ្វូ លេខ ២៦៩
06-5817445
ការិយាល័យ អានទីង
ទីក្រុង ថៃណាន ស្រុក​ អានទីង   អានទីងលេខ​ ៤៤៣នៃ១
06-5922228
ការិយាល័យ
រដ្ឋបាល អ៊ិជីន
ការិយាល័យ អ៊ិជីន
ទីក្រុង ថៃណាន ស្រុក​ អ៊ិជីន ផ្លូវ ចុងសាន លេខ ២ នៃ ១
06-5742474
ការិយាល័យ ណានស៊ី
ទីក្រុង ថៃណាន ស្រុក ណានស៊ី ផ្លូវ
ចុងជឹង លេខ ២៣២
06-5751082
ការិយាល័យ ណានពៃ
ទីក្រុង ថៃណាន ស្រុក ណានហ័ក ឃុំ ណានហ័ក លេខ១៧០
06-5771164
ការិយាល័យ ជ័រជិន
ទីក្រុង ថៃណាន ស្រុក ជ័រជិន ឃុំ ជ័រជិន លេខ ១២២ ជាន់ទី២
06-5731201
ការិយាល័យ
រដ្ឋបាល រិនទ័រ
ការិយាល័យ រិនទ័រ
ទីក្រុង ថៃណាន ស្រុក រិនទ័រ ផ្លូវ ចុងសាន ច្រកផ្លូវ ៦០៦​ លេខ ៣
06-2704430
ការិយាល័យ
រដ្ឋបាល គួយរិន
ការិយាល័យ គួយរិន
ទីក្រុង ថៃណាន ស្រុក គួយរិន ផ្លូវ
ចុងណាន ផ្នែកទី១ លេខ ១២០៥
06-2302756
ការិយាល័យ គ័នម៉ែវ
ទីក្រុង ថៃណាន ស្រុក គ័នម៉ែវ ផ្លូវ
វិនហឹង​ លេខ​​ ១៩
06-5952062
ការិយាល័យ ឡុងឈី
ទីក្រុង ថៃណាន ស្រុក ឡុងឈី ស៊ីនស៊ឹជឺផ្លូវ ២០១​ ជាន់ទី២
06-5941182
ការិយាល័យ
រដ្ឋបាល យ៉ុងខាង
ការិយាល័យ​ យ៉ុងខាង
ទីក្រុង ថៃណាន ស្រុក យ៉ុងខាង ផ្លូវ តាកថុង លេខ ៧៣៥
06-2326734
ការិយាល័យ ស៊ីនស៊ឹ
ទីក្រុង ថៃណាន ស្រុក ស៊ីនពៃ ផ្លូវ
គ័ងហ័រ លេខ ២៤២
06-5993582
ការិយាល័យ
រដ្ឋបាល ហ្វូតុង
ការិយាល័យ តុងឈី
ទីក្រុង ថៃណាន ស្រុក តុង ផ្លូវ ឆុងសាន់ លេខ ១៩៥
06-3351559
ការិយាល័យ
រដ្ឋបាល​ ហ្វូណាន
ការិយាល័យ ណានឈី
ទីក្រុង ថៃណាន ស្រុក ណាន ផ្លូវ មីងស៊ីង លេខ ២
06-2913702
ការិយាល័យ
រដ្ឋបាល ហ្វូពៃ
ការិយាល័យ ពៃឈី
ទីក្រុង ថៃណាន ស្រុក ពៃ ផ្លូវ ឆឹងកុង ច្រកផ្លូវ២៣៨ លេខ ៧
06-2219303
ការិយាល័យ
រដ្ឋបាល
 អានណាន
ការិយាល័យ អានណាន
ទីក្រុង ថៃណាន ស្រុក អានណាន ផ្លូវ អានចុង ផ្នែកទី២ លេខ ៣០៦
06-2471161
ការិយាល័យ
រដ្ឋបាល អានភីង
ការិយាល័យ អានភីង
ទីក្រុង ថៃណាន ស្រុក អានភីង ផ្លូវ អ៊ិភីង លេខ ៣១៨
06-2953155
ការិយាល័យ
រដ្ឋបាល​ ចុងស៊ី
ការិយាល័យ ចុងស៊ី
ទីក្រុង ថៃណាន ស្រុក ចុងស៊ី ផ្លូវ មីនជូ ផ្នែកទី 3 លេខ ២៥៨
06-2232609
ត្រឡប់ទៅកំពូលវិញ

ការិយាល័យសង្គមកិច្ច

១. អតិថិជន
របៀបរៀបចំការរស់នៅក្នុងទីក្រុងតាណាន់,ជាការស្នាក់នៅស្របតាមលក្ខណៈគ្រួសារ,ការស្នាក់នៅរយៈពេលវែងឬប្រជាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់មានសញ្ជាតិចិននិងប្តីប្រពន្ធបរទេសនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ។
២. មាតិកាសេវាកម្ម
សេវាកម្មថែរក្សារអតិថិជនតាមទូរស័ព្ទ
សេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់
សេវាកម្មបកប្រែភាសា
សេវាកម្មការគ្រប់គ្រងសំណុំរឿង
សេវាគាំទ្រចំពោះអតិថិជន
សេវាថែទាំក្រុមគ្រួសារ
សេវាកម្មការប្រឹក្សាអំពីការផ្លាស់ប្តូរជីវិត
សេវាកម្មតភ្ជាប់ធនធាននិងការបញ្ជូន
សេវាកម្មពហុវប្បធម៌និងការតស៊ូមតិ
សេវាកម្មប្តីប្រពន្ធដែលជាជនជាតិបរទេសត្រូវបានជួយដោយកាលៈទេសៈពិសេសមុនពេលរៀបចំគេហដ្ឋានរបស់ពួកគេ
៣. មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋថ្មី
 
◎មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មគ្រួសារថ្មីដំបូង
កន្លែង:Missionary Sisters of the Immaculate Conception of the Mother of God
ទូរស័ព្ទលេខ:06-6330327
អាស័យដ្ឋាន:ទីក្រុង ថៃណាន, ស្រុក សុីន អុីន, ផ្លូវ មីន ឈាន No. 61 ជាន់ទី 3
 
◎មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋថ្មីទីពីរ
កន្លែង:Missionary Sisters of the Immaculate Conception of the Mother of God
ទូរស័ព្ទលេខ: 06-2992562
អាស័យដ្ឋាន:ទីក្រុង ថៃណាន, ស្រុក អាំ ភីន, ផ្លូវ ចុង ហ័រ សុី , ផ្លូវ ចុង ហ័រ សុី ទី០១ , ផ្លូវ ចុង ហ័រ សុី ទី ០២, ផ្លូវ ចុង ហ័រ សុី ទី០៣ No. 315 ,ជាន់ទី 7
 
◎មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋថ្មីទីបី
កន្លែង:Taiwan Christian social workers Association
ទូរស័ព្ទលេខ: 06-5950585

អាស័យដ្ឋាន:ទីក្រុង ថៃណាន, ស្រុក គ័ន ម៉ែវ, ផ្លូវ ហ្វុន់ ហ៊ឹន , No. ១១១. 

4. តំណគេហទំព័រ
https://sab.tainan.gov.tw/News.aspx?n=21363&sms=19491
ត្រឡប់ទៅកំពូលវិញ

ស្ថានីយ៍ប៉ូលីស

 ណាន - ការការពារសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួន
១. អារម្ភកថា:
សុវត្ថិភាពរបស់ស្ត្រីនិងកុមារគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់រដ្ឋបាលនៅដំណាក់កាលនេះ។ ដោយសារការពិតដែលថាស្ត្រីបានទទួលរងពីការរំលោភផ្លូវភេទការយាយីផ្លូវភេទនិងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងបញ្ហានៃការរំលោភបំពានលើកុមារបានក្លាយទៅជាករណីធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនហើយមានការធ្វើអត្តឃាតជាច្រើនបន្ទាប់ពីការរំលោភ។សម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររឿងដែលបានកើតទ្បើងបែបនេះវាគឺជាសោកនាដកម្មដូច្នេះការអនុវត្តការការពារសុវត្ថិភាពមាតានិងកុមារគឺជាអាទិភាពកំពូល។
ក្រុមការងារនគរបាលអនុវត្តការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងកុមារអនុវត្តធ្វើការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សា និងការទប់ស្កាត់ការរំខានផ្លូវភេទការបង្ការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទកុមារនិងយុវវ័យការការពារកុមារនិងការលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពមាតានិងទារករួមបញ្ចូលក្រុមស្រ្តីនិងកុមារជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងសង្គមយុត្តិធម៌សុខភាពនិងការអប់រំ។ ហើយផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តនិងផ្នែកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដើម្បីកសាងបណ្តាញសហប្រតិបត្ដិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធផ្តល់នូវសេវាថែរក្សាសុវត្ថិភាពមាតានិងកុមារឱ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីឱ្យសុវត្ថិភាពមាតានិងកុមាររបស់ទីក្រុងកាន់តែមានសុវត្ថិភាពបង្កើតកន្លែងរស់នៅដែលមានភាពថ្លៃថ្នូរថែមទៀត។
២. គម្រោងសេវាកម្មដើម្បីពង្រឹងសុវត្ថិភាពមាតានិងទារក
(១) ការអនុវត្តការប្រមូលស្ថិតិនិងការតាមដានករណីមេតានិងកុមារនិងការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពលើការអនុវត្តជាបន្តបន្ទាប់។
(២)
លើកកម្ពស់កម្មវិធី "កម្មវិធីរួមបញ្ចូលក្រុមសម្រាប់ករណីបំពានផ្លូវភេទ" ដើម្បីផ្តល់សេវាដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងសេវាកម្មពេញលេញ។
(៣) ពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យការចុះបញ្ជីនិងការមកលេងរបស់ជនរងគ្រោះនៃការរំលោភបំពានផ្លូវភេទការទប់ស្កាត់និងការបន្ថែមការប៉ះពាល់ម្តងទៀត។
(៤)
ការអនុវត្តមាត្រា ៥៤ (១) នៃច្បាប់ស្តីពីសុខុមាលភាពនិងសិទ្ធិកុមារនិងក្មេងជំទង់និងយន្តការត្រួតពិនិត្យនិងជូនដំណឹងគ្រួសារដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ដើម្បីកសាងបណ្តាញការពារកុមារ។
(៥) អនុវត្តការតាមដានការត្រួតពិនិត្យនិងការត្រួតពិនិត្យយន្ដការពិនិត្យពិច័យផ្នែកផ្លូវភេទ (ករណី) គុណភាពនៃសេវាកម្មនៃករណីគ្រប់គ្រង ។
(៦)
សកម្មភាពទប់ទល់នឹងមន្ដ្រីទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ (ហៅថា "មន្រ្តីការពារប្រទេស") និងការបណ្តុះបណ្តាលនិងការងារផ្សេងទៀតដើម្បីធានាថាសុវត្ថិភាពរបស់ស្ត្រីនិងកុមារមិនត្រូវបានលេចធ្លាយទេ។
(៧) នាំយកភាពវៃឆ្លាតនិងសម្របសម្រួលផែនការនៃសកម្មភាពលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពរបស់ស្ត្រីនិងកុមារដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធិភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយ។
(៨)
ពង្រឹងចំណេះដឹងវិជ្ជាជីវៈរបស់ប៉ូលីស (រួមទាំងការយល់ដឹងពហុភេទនិងពហុវប្បធម៌) និងដោះស្រាយជាមួយស្ត្រីនិងកុមារ ជំនាញករណី។
(៩)
ការដោះស្រាយ "ការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈនៃការសម្ភាសន៍ផ្នែកយុត្តិធម៌លើករណីរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារ" ។
(១0) ពង្រឹងការស៊ើបអង្កេតលើករណីដែលកុមារងាយនឹងទទួលរងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទនិងអនុវត្តករណីនៃការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារ
   យន្តការដើម្បីកែលម្អគុណភាពនៃករណីនេះ។
៣. ពហុវប្បធម៌និងអន្តរកម្ម
(១)
 ការផ្តល់ជូននូវសៀវភៅដៃសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួន
(ភាសាចិន ឥណ្ឌូនេសុី វៀតណាម ថៃ ខ្មែរ) សៀវភៅដៃនេះផ្តល់ឱ្យអ្នករស់នៅថ្មីនូវអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារផែនការសុវត្ថិភាពជនរងគ្រោះផ្លូវភេទនិងបណ្តាញជួយសង្គ្រោះដែលពាក់ព័ន្ធ។
(២)
ផលិតពហុភាសា (ចិន, អង់គ្លេស, ថៃ, វៀតណាម, ជប៉ុន, កូរ៉េ, ឥណ្ឌូនេសុី) នៃការឃោសនាការឃោសនាសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនដោយផ្តល់នូវផែនការសុវត្ថិភាពនៃជនរងគ្រោះពីអំពើហឹង្សាក្នុងគ្រួសារថ្មីនិងបណ្តាញជួយសង្គ្រោះដែលពាក់ព័ន្ធដោយប្រើពេលវេលានៃការផ្សព្វផ្សាយ, ការលើកកម្ពស់ការងារលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពរបស់ស្ត្រីនិងកុមារ។
(៣) ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពស្ត្រីនិងកុមារនាយកដ្ឋានប៉ូលីសរដ្ឋាភិបាលក្រុងតាអានបានទិញសម្លេងរំឭកនិងភ្លើងកង់ដែលមានរូបរាងជាទេវតាដែលត្រូវបានចែកចាយក្នុងសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនិងត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយដោយសាធារណជន។
(៤) ក្រៅពីបន្តផ្សព្វផ្សាយសកម្មភាពនិងសកម្មភាពលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងកុមារពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកកម្ពស់សកម្មភាពនិងសកម្មភាពលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពរបស់កុមារនិងក្រុមការងារក្រុមប្រឹក្សាលើកទឹកចិត្តដល់សាធារណជនទូទៅក្រុមពហុវប្បធម៌និងប្រជាពលរដ្ឋថ្មីចូលរួមផងដែរស្ថានីយសេវាទី ១ និងស្ថានីយ៍សេវាកម្មទី ២ នៃទីក្រុងតៀនណាក្រុមការងារស្រុករងនៃនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ។ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹង "ការអប់រំគ្រួសារថ្មីនិងកិច្ចការ" យើងនឹងអនុវត្តគំនិតនៃការបង្ក្រាបកុបកម្មនិងលើកកំពស់អារម្មណ៍នៃសន្តិសុខរបស់ប្រជាជនដូច្នេះដើម្បីសម្រេចបាននូវចក្ខុវិស័យនៃ "សុវត្ថិភាពតាអ៊ីន" ។
 
ទី៤. បន្ទាត់ជំនួយពាក់ព័ន្ធ
(១) រាយការណ៍ខ្សែបន្ទាត់ពិសេស: ១១០
(២) ខ្សែបន្ទាត់ការពារជាតិ: ១១៣
(៣) រាយការណ៍ពីពត៌មានទាក់ទងនៃការិយាល័យសាខានីមួយៗ
 
ប៉ុស្ត៍ ប៉ូលីស
អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង
លេខទំនាក់ទំនង
សាខាការិយាល័យប៉ុស្ត៍ ប៉ូលីស សុីន អុីន
ទីក្រុង ថៃណាន, ស្រុក ស៊ីន អ៊ីន,ផ្លូវ​ចុង​សាន​ លេខ​ ១១៩
06-6323297
សាខាការិយាល័យប៉ុស្ត៍ ប៉ូលីស ប៉ាយ ហឺ
ទីក្រុង ថៃណាន, ស្រុក​ ប៉ាយហឺ ,ផ្លូវ ចុងសាន លេខ​ ១២៨
06-6852006
សាខាការិយាល័យប៉ុស្ត៍ ប៉ូលីស ម៉ាតុ
ទីក្រុង ថៃណាន, ស្រុក​ ម៉ា​​តុ​​​ ​ផ្លូវ ស៊ីងគ័រ​​ លេខ៦
06-5722031
សាខាការិយាល័យប៉ុស្ត៍ ប៉ូលីស ជែរ លី
ទីក្រុង ថៃណាន, ស្រុក ជែលី​ ឃុំ លាវអាន តំបន់២៧ ផ្លូវ ​ចុងស៊ែវ​ លេខ ៧
06-7222012
សាខាការិយាល័យប៉ុស្ត៍ ប៉ូលីស សៀរ ជែរ
ទីក្រុង ថៃណាន, ស្រុក ស៊ៀ​ជែ ផ្លូវ​ ហ័រចុង​ លេខ២៩៤
06-7832701
សាខាការិយាល័យប៉ុស្ត៍ ប៉ូលីស សាន ហុ័ក
ទីក្រុង ថៃណាន, ស្រុក​ សាន់ហ័ក ផ្លូវ ស៊ីងនុង​​ លេខ​ ៤៦១
06-5817434
សាខាការិយាល័យប៉ុស្ត៍ ប៉ូលីស សុីន ហុ័ក
ទីក្រុង ថៃណាន, ស្រុក​ ស៊ីនហ័ក ផ្លូវ ចុងសាន លេខ ៩១​
06-5902003
សាខាការិយាល័យប៉ុស្ត៍ ប៉ូលីស គួយ រឹន
ទីក្រុង ថៃណាន,ស្រុក គួយរិន ឃុំ លាវជែ ផ្នែកទី១​​ ផ្លូវ ចុង ជឹងណាន លេខ ១២០៩​​
06-2304964
សាខាការិយាល័យប៉ុស្ត៍ ប៉ូលីស អុី ជីន
ទីក្រុង ថៃណាន,ស្រុក​ អ៊ិជីង ឃុំ​​ អ៊ិធាន ផ្លូវ ចុងសាន លេខ​ ២​
06-5742007
សាខាការិយាល័យប៉ុស្ត៍ ប៉ូលីស យ៉ុង ខាង
ទីក្រុង ថៃណាន, ស្រុក យ៉ុងខាង​ ផ្លូវ​ តុង ឈែវ ឈី ផ្លូវ ៣២០​
06-2333324
សាខាការិយាល័យប៉ុស្ត៍ ប៉ូលីស ១
ទីក្រុង ថៃណាន, ស្រុក​ តុង ផ្លូវ ឆុងសាន់​​ លេខ៧៤០​
06-2684867
សាខាការិយាល័យប៉ុស្ត៍ ប៉ូលីស ២
ទីក្រុង ថៃណាន,ស្រុក ចុងស៊ី ផ្លូវ ណាននីង លេខ១៤៤
06-2139070
សាខាការិយាល័យប៉ុស្ត៍ ប៉ូលីស ៣
ទីក្រុង ថៃណាន, ស្រុក អានណាន ផ្លូវ អានចុង ផ្នែកទី 3​ លេខ ៣៩៦
06-2567666
សាខាការិយាល័យប៉ុស្ត៍ ប៉ូលីស ៤
ទីក្រុង ថៃណាន, ផ្លូវ អ៊ិភីង លេខ៣១២​
06-2954116
សាខាការិយាល័យប៉ុស្ត៍ ប៉ូលីស ៥
ទីក្រុង ថៃណាន, ស្រុក ​ពៃ​ ផ្លូវ វិន​ សៀន លេខ​​៦៥០
06-2598595
សាខាការិយាល័យប៉ុស្ត៍ ប៉ូលីស ៦
ទីក្រុង ថៃណាន, ស្រុក ណាន ផ្លូវ ចុងហ័រណាន ផ្នែកទី ២ លេខ​ ២៤១​
06-2640556

5. តំណគេហទំព័រ

www.tnpd.gov.tw

ត្រឡប់ទៅកំពូលវិញ

ការិយាល័យអប់រំ

ការិយាល័យអប់រំ
១- គម្រោងសេវាកម្ម
(១) ការអប់រំមនុស្សពេញវ័យសម្រាប់ប្រជាជនថ្មី
១. ការអប់រំមនុស្សពេញវ័យសម្រាប់ប្រជាជនថ្មី ថ្នាក់រៀនសំម្រាប់មនុស្សពេញវ័យនិងប្រជាជនថ្មី
២.សេវាថែទាំកុមារបណ្តោះអាសន្នសម្រាប់កុមារនៃកម្មវិធីអប់រំអ្នកស្នាក់នៅថ្មី
៣. ថ្នាក់រស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋថ្មី
៤. សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយ:
(១) ការជ្រើសរើសការងារ "ចលនា ១០០%, រូបថតបញ្ជាក់ការពិត"
(២) សិក្ខាសាលាលើកសរសើរអំពីគំរូសិក្សាពេញមួយជីវិត
(៣) សាលាជាតិខ្នាតតូចនិងមធ្យមបានភ្ជាប់ទៅសាលា
 
(២) ការអប់រំគ្រួសារថ្មីរបស់អ្នកចំណូលថ្មី
១.ការចិញ្ចឹមកូនរបស់គ្រួសារថ្មី
២.ការអប់រំអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋថ្មី
៣.ការលើកកម្ពស់ការអប់រំគ្រួសារថ្មី
៤. មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាប្រជាពលរដ្ឋថ្មី
 
(៣) ផែនការអនុវត្តសម្រាប់ការអប់រំកុមារតូចៗ
១. ការបង្រៀនភាសាចិន
២. ការអប់រំមាតាបិតា
៣. ការប្រឹក្សា
៤. ពិធីបុណ្យពហុវប្បធម៌ឬអន្ដរជាតិ
៥. កែសម្រួលឬទិញសៀវភៅសិក្សាពហុវប្បធម៌
៦. ការសិក្សាពហុវប្បធម៌របស់គ្រូ
 
(៤) ការអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋថ្មីសេវាកម្មកុមារយឺតយ៉ាវ
១. ការអភិវឌ្ឍន៍របស់មត្តេយ្យទូទាំងក្រុងមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍
២. ដូច្នេះកុមារទាំងនោះត្រូវទទួលបាននូវសេវាកម្មគាំទ្រការអប់រំពិសេស
(៥) ការបណ្ដុះបណា្តលអោយបុគ្គលិដោយការបង្រៀនភាសាថ្មី
(៦) សកម្មភាពសិក្សាភាសាថ្មីរបស់សិស្ស
២. កម្មវត្ថុសេវាកម្ម
     ប្រជាជនថ្មីនិងកូន ៗ របស់ពួកគេអាចមានសិទ្ធនៅក្នុងទីក្រុងនេះ
 
៣. បញ្ជីអង្គភាពសេវាកម្មនិងវិធីទាក់ទង
 
 
 
គម្រោង
 
អង្គភាពសេវាកម្ម
 
លេខទំនាក់ទំនង
ការអប់រំមនុស្សពេញវ័យសម្រាប់ប្រជាជនថ្មី ថ្នាក់រៀនសំម្រាប់មនុស្សពេញវ័យនិងប្រជាជនថ្មី
ផ្នែកអប់រំសង្គម
06-2991111#8277
សេវាថែទាំកុមារបណ្តោះអាសន្នសម្រាប់កុមារនៃកម្មវិធីអប់រំអ្នកស្នាក់នៅថ្មី
ផ្នែកអប់រំសង្គម
06-2991111#6131
ថ្នាក់រស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋថ្មី
ផ្នែកអប់រំសង្គម
06-2991111#6131
សាលាជាតិខ្នាតតូចនិងមធ្យមបានភ្ជាប់ទៅសាលា
ផ្នែកអប់រំសង្គម
06-2991111#8277
ការអប់រំគ្រួសារថ្មីរបស់អ្នកចំណូលថ្មី
មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំគ្រួសារ
06-6591068
06-2210510
មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាប្រជាពលរដ្ឋថ្មី
សាលាបឋមសិក្សាដុងសាន
សាលាបឋមសិក្សាដាគាង
06-6802274
06-2591941
ការអប់រំកុមារដែលជាពលរដ្ឋថ្មី
ផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីសិក្សា
06-2991111
ផ្នែកបន្ថែម8334
ការអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋថ្មី
សេវាកម្មកុមារយឺតយ៉ាវ
មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំពិសេស
06-2412734
 

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចុចរូបតំណាងនៅខាងឆ្វេងដើម្បីចូលទៅកាន់គេហទំព័រអប់រំរបស់រដ្ឋបាលក្រុងតៀនណា
ttps://www.tn.edu.tw/110%E5%B9%B4%E6%88%90%E4%BA%BA%E5%AD%B8%E7%BF%92%E5%A4%9A%E5%85%83%E7%AE%A1%E9%81%93/

ត្រឡប់ទៅកំពូលវិញ

ក្រសួងការងារ

១. គម្រោងសេវាកម្ម:
១. ផ្តល់ការប្រឹក្សាយោបល់អំពីការងារនិងការស្រមុះស្រមួលការងារ។
២. ផ្តល់ការប្រឹក្សាយោបល់អំពីការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងលើកកម្ពស់ជំនាញការងាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋថ្មី។
៣. ផ្តល់ជូននូវការបង្រៀនទំនាក់ទំនងនិងការផ្លាស់ប្តូរជំនាញជំនាញសំភាសន៍។
៤. ទំនាក់ទំនងជាមួយនិយោជកដើម្បីបង្កើនឆន្ទៈរបស់និយោជកក្នុងការជួលបុគ្គលិកមករស់នៅថ្មី។
៥. រៀបចំសិក្ខាសាលាលើកកម្ពស់ការងារនិងលើកកម្ពស់ជំនាញការងារ។
៦. ចេញរបាយការណ៍ការងារនៅថ្ងៃពុធនិងដាក់ការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៃការិយាល័យរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបម្រើឱ្យការិយាល័យសេវាកម្មការងារក្រោមយុត្តាធិការរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់អ្នកថ្មីដើម្បីមើលឱកាសការងារ។
៧. ការណែនាំអំពីការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈវគ្គបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈរបស់ក្រសួងការងារនឹងត្រូវដាក់នៅលើវេបសាយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលនិងកន្លែងផ្តល់សេវាកម្មការងារក្រោមយុត្តាធិការរបស់ខ្លួនសម្រាប់មិត្តភក្តិថ្មីដើម្បីយល់ដឹងពីធនធានបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ។
 
២. បញ្ជីទំនាក់ទំនងអង្គភាព:
១.មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៃរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតៀនណា
ទូរស័ព្ទ៖    06-6330820  ទូរសារ៖06-6333022
អាស័យដ្ឋាន៖ ក្រុង ថៃ ណាន ស្រុក ស៊ី ន អុីង ផ្លូវ មីន ជឹ លេខ ៣៦ (ក្រសួង ការិយាល័យ មជ្ឈមណ្ឌល ស្រុក មីន ជឹ   អាគារ ស៊ឹជិ តាក ឡ័រ   ជាន់ ទី ១០)
 ២.មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៃរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតៀនណា
កន្លែងតុបំរើសេវាព័ត៌មានស្វែងរកការងារគ័នធាន
   ទូរស័ព្ទ៖06-6990302 ទូរសារ៖06-6935117
អាស័យដ្ឋាន៖ ក្រុងថៃណាន ស្រុក គ័នធាន ផ្លូវឧស្សាហកម្ម អឹជិនលី លេខ ២១ (ការិយាល័យបំរើសេវាព័ត៌មានស្វែងរកការងារគ័នធាននៅជាន់ទី 1 នៃមជ្ឈមណ្ឌលសេវាឧស្សាហកម្មស្រុកគ័នធាន)
កន្លែងតុបំរើសេវាព័ត៌មានស្វែងរកការងារគួយរិន
ទូរស័ព្ទ៖06-3300948      ទូរសារ៖06-3307292
អាស័យដ្ឋាន៖ ក្រុងថៃណាន ស្រុកគួយរិន ផ្លូវ ចុងសាន ផ្នែកទី១ លេខ ៥៦៨-១ (នៅពីក្រោយសារមន្ទីរសោភ័ណភាពគួយរិន)
កន្លែងតុបំរើសេវាព័ត៌មានស្វែងរកការងារស៊ីនស៊ឹ
ទូរស័ព្ទ៖06-5892322 ទូរសារ៖06-5892324
អាស័យដ្ឋាន៖ ក្រុងថៃណាន ស្រុកស៊ីនស៊ឹ ស៊ីនស៊ឹលី ផ្លូវចុងស៊ីន លេខ១២ (ការិយាល័យស្រុកស៊ីនស៊ឹ ជាន់ទី៣)
កន្លែងតុបំរើសេវាព័ត៌មានស្វែងរកការងារជែរលី
ទូរស័ព្ទ៖06-7236701  ទូរសារ៖06-7236703
អាស័យដ្ឋាន៖ ក្រុងថៃណាន ស្រុក ជែរលី ផ្លូវ ចុងសាន លេខ៤១៧ (ការិយាល័យក្រសួងសុរិយោដីជែរលី ជាន់ទី១)
កន្លែងតុបំរើសេវាព័ត៌មានស្វែងរកការងារយ៉ុងហ័រ
ទូរស័ព្ទ៖06-2930785     ទូរសារ៖06-2930786
អាស័យដ្ឋាន៖ ក្រុងថៃណាន ស្រុក ភីងអាន ផ្លូវ យ៉ុងហ័រ ផ្នែកទី២ លេខ៦(មជ្ឈមណ្ឌលក្រុងយ៉ុងហ័រ ជាន់ទី៨)
តំបន់សេវាកម្មសភាពឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាវិទ្យាសាស្ត្រថៃណាន
ទូរស័ព្ទ៖06-3840346 ទូរសារ៖06-3842025
អាស័យដ្ឋាន៖ ក្រុងថៃណាន ស្រុក អានណាន វិថីរុក្ខាបច្ចេកវិទ្យាឧទ្យាន លេខ១ (តំបន់ការងារមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យាសេវាកម្ម ជាន់ទី១)
តំបន់សេវាកម្មសភាពឧស្សាហកម្មហឺស៊ុនចុងថូវឡែវ
ទូរស័ព្ទ៖06- 3563883 ទូរសារ៖06-3563661
អាស័យដ្ឋាន៖ ក្រុងថៃណាន ស្រុក អានណាន ផ្លូវ អានហឺ ផ្នែកទី២ លេខ៩៨ (ឧស្សាហកម្មតុងយ៉ាង)
តំបន់សេវាកម្មសភាពឧទ្យានស៊ុគូរ
ទូរស័ព្ទ៖ 06-5895432     ទូរសារ៖06-5894697
អាស័យដ្ឋាន៖ ក្រុងថៃណាន ស្រុក ស៊ីនស៊ឹ ផ្លូវ ចុងស៊ីន លេខ៨ (មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មឧទ្យានស៊ុគូរ ជាន់ទី១)
៣.ការលក់តាំងពិព័រណ៍សិប្បករសម្រាប់ប្រជាជនថ្មី -គម្រោងអាគារ Xiu Ge
「ប្រជាជនថ្មីនិងស្ត្រីងាយរងស្ថានភាពឫនិន្នាការចុះទន់ខ្សោយនៃហាងប្រអប់ផលិតផលច្នៃប្រឌិត 」។ បង្កើតឡើងនៅខែតុលា សាធារណរដ្ឋចិន ឆ្នាំ100 (ឆ្នាំតៃវ៉ាន់) ត្រូវបានដាក់ឈ្មោះថា "អាគារ Xiu Ge" ។ គំនិតច្នៃប្រឌិតនេះបានមកពីការពិតដែលថាហាងប្រអប់ផលិតផលច្នៃប្រឌិតនេះគឺដើម្បីផ្តល់នូវជូនប្រជាជនថ្មី,ស្ត្រីងាយរងស្ថានភាពឫនិន្នាការចុះទន់ខ្សោយ និងសិស្សបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈមួយ "ស្រល់ល្អឆើត" វេទិកាមួយសម្រាប់ការជឿជាក់លើខ្លួនឯងនិងការលក់សិប្បកម្មរបស់ពួកគេ ហើយអ្នកបង្កើតប្រើស្ត្រីជាគោលដៅដើម្បីលើកឡើងពីបញ្ហារបស់ស្ត្រី។ ការបង្កើតដោយដៃរួមបញ្ចូលទាំងការត្បាញដោយដៃ,តុក្កតាកូនក្រមុំ,ការធ្វើចម្លាក់ស្បែក,សាប៊ូដុំធ្វើដោយដៃ,Decoupageផលិតផលពិសេស,ប្រដាប់ឆ្នៃសូនរូប​​,និងគ្រឿងអលង្ការកញ្ចក់ដែលធ្វើឆ្នៃដោយដៃ។ល។ បន្ទាប់ពីចូលរួមគម្រោងនេះ,ប្រសិនបើមានឱកាសតំរៀបដាក់លក់និងតាំងពិព័រណ៍ ក្រុមប្រឹក្សានេះនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នក។ ជួយម្ចាស់គម្រោងឱ្យបង្កើនភាពមើលឃើញនៃការងារនិងបង្កើនបណ្តាញលក់។
 
១.លក្ខខណ្ឌនៃការដាក់ពាក្យសុំ: សំរាប់អ្នកស្រុកថ្មីអ្នកដែលងាយរងគ្រោះក្នុងទីក្រុងឬអ្នកដែលបានចូលរួមនៅក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈដែលរៀបចំនិងគ្រប់គ្រងដោយទីក្រុង (ត្រូវមានវិញ្ញាបនបត្របណ្តុះបណ្តាល) ។
២.វិធីសាស្រ្តដាក់ពាក្យ: អ្នកដាក់ពាក្យសុំត្រូវដាក់ពាក្យសុំសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយស្របតាមការប្រកាសរបស់ក្រុមប្រឹក្សានេះនៅខែមករាឬកក្កដានៃឆ្នាំនីមួយៗ។
៣.ដំណើរការជ្រើសរើស: ក្រោយពីទទួលយកពាក្យសុំនៅក្នុងខែមេសានិងខែតុលារាល់ឆ្នាំការិយាល័យបានអញ្ជើញអ្នកជំនាញនិងអ្នកជំនាញឱ្យរៀបចំការប្រជុំដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ។ នៅពេលពិនិត្យនិងអនុម័តការិយាល័យនឹងកំណត់កាលវិភាគតាមលទ្ធផលនៃការពិនិត្យឡើងវិញហើយជូនដំណឹងដល់អ្នកដាក់ពាក្យសុំ។
 
◎ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតសូមទាក់ទងមកគេហទំព័ររបស់យើង:
4. តំណគេហទំព័រ

https://web.tainan.gov.tw/labor/cp.aspx?n=528

ត្រឡប់ទៅកំពូលវិញ

ក្រសួងសុខាភិបាល

១.ផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពដល់ប្តីប្រពន្ធថ្មីរបស់អ្នកស្រុកដើម្បីរក្សាគុណភាពសុខភាព
១.ផ្តល់ការណែនាំអំពីការសម្រាលកូននិងការការពារសុខភាពរួមទាំងផែនការគ្រួសារការថែទាំមុនការផលិតការថែទាំអនាម័យការថែទាំសុខភាពបន្តពូជការបំបៅកូនដោយទឹកដោះការចាក់ថ្នាំបង្ការការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺមហារីករបស់ស្ត្រីការការពារនិងព្យាបាលជំងឺរ៉ាំរ៉ៃការបង្ការនិងព្យាបាលជំងឺឆ្លងនិងការលើកកម្ពស់សុខភាពផ្លូវចិត្ត។ រង់ចាំ។
២.ប្រឹក្សាជាមួយគូដណ្តឹងបរទេសដើម្បីចូលរួមក្នុងការធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាសាកល។
៣.ជួយស្ត្រីមានផ្ទៃពោះថ្មីដើម្បីទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភថែរក្សាមុនពេលសម្រាលកូនមុនពេលពួកគេត្រូវបានបង្កើតឡើង។
២. ការងារថែទាំសុខភាពរបស់កុមារនៃប្រជាជនថ្មី
១.ការផ្តល់ប្រឹក្សាដល់សុវត្ថិភាពនិងការការពារបរិស្ថាននៃផ្ទះកុមារតូច។
២. ផ្តល់ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមុន ទៅលើជំងឺតំណពូជហ្សែនគីមីជីលការបទបញ្ជានៃការមានកូនរបស់ប្រជាជនពិសេសនិងការឧបត្ថម្ភចំពោះការរំលូតកូនស្របតាម "ការកាត់បន្ថយវិធានការថែទាំសុខភាពដ៏ល្អឥតខ្ចោះ ឬ វិធីសាស្រ្តនៃការចំណាយឧបត្ថម្ភធន" ។
៣. ផ្តល់ការត្រួតពិនិត្យការអភិវឌ្ឍកូនចៅសម្រាប់កូន ៗ នៅបរទេសនិងប្រទេសចិនដីធ្លីជួយដល់ការជូនដំណឹងអំពីការបញ្ជូនបន្តនិងបន្ករការតាមដានការអភិវឌ្ឍន៍ប្រសិនបើមានការពន្យារពេលអភិវឌ្ឍន៍។
៤.តាមដាននិងគ្រប់គ្រងករណីសង្ស័យវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានសម្រាប់ការពិនិត្យទារកទើបនឹងកើត។
៣. សេវាណែនាំ ប្តីប្រពន្ធនៅមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពស្រុកនីមួយៗ
ឈ្មោះរាល់គិលាដ្ឋាន
អាសយដ្ឋាន
លេខទំនាក់ទំនង
គិលាដ្ឋានស្រុក ស៊ីនអ៊ីង
ក្រុង ថៃណាន ស្រុក ស៊ីនអ៊ីង ផ្លូវ សានមីន លេខ៧២
06-6355696
គិលាដ្ឋានស្រុក យានស៊ួយ
ក្រុង ថៃណាន ស្រុក យានស៊ួយ ផ្លូវ អ៊ូម៉ែវ លេខ១
06-6521041
គិលាដ្ឋានស្រុក ប៉ាយហឺ
ក្រុង ថៃណាន ស្រុក ប៉ាយហឺ ឃុំ
 យ៉ុងអាន ផ្លូវ គ័រគ័ង លេខ៥
06-6852014
គិលាដ្ឋានស្រុក ម៉ាតុ
ក្រុង ថៃណាន ស្រុក ម៉ាតុ ឃុំ ស៊ែងខូវ ​ផ្លូវ ស៊ីងគ័រ លេខ១១ -១
06-5722215
គិលាដ្ឋានស្រុក ជែរលី
ក្រុង ថៃណាន ស្រុក ជែរលី ផ្លូវ ជីនស៊ៀ លេខ១៥៩
06-7224106
គិលាដ្ឋានស្រុក ស៊ីនហ័ក
ក្រុង ថៃណាន ស្រុក ស៊ីនហ័ក ផ្លូវ
 ជានខាង លេខ ១៤៣
06-5906025
គិលាដ្ឋានស្រុក សាន់ហ័ក
ក្រុង ថៃណាន ស្រុក សាន់ហ័ក ផ្លូវ ចុងសាន លេខ២០០
06-5837035
គិលាដ្ឋានស្រុក ស៊ៀជែរ
ក្រុង ថៃណាន ស្រុក ស៊ៀជែរ ផ្លូវ ជានគ័រ លេខ៣៨
06-7833359
គិលាដ្ឋានស្រុក លាវអ៊ីង
ក្រុង ថៃណាន ស្រុក លាវអ៊ីង ឃុំ ស៊ឹលីន លាវអ៊ីង លេខ៥៤-៥
06-6220464
គិលាដ្ឋានស្រុក ហូកពិ
ក្រុង ថៃណាន ស្រុក ហូកពិ ឃុំ ហូកពិ លេខ៣
06-6872624
គិលាដ្ឋានស្រុក តុងសាន
ក្រុង ថៃណាន ស្រុក តុងសាន ឃុំ តុងសាន លេខ២៣៦
06-6802618
គិលាដ្ឋានស្រុក ស៊ាកអ៊ីង
ក្រុង ថៃណាន ស្រុក ស៊ាកអ៊ីង ឃុំ
អ៊ីងឈាន ផ្លូវ ចុងសាន ផ្នែកទី២ លេខ១៣៧
06-6892149
គិលាដ្ឋានស្រុក លាវជែរ
ក្រុង ថៃណាន ស្រុក លាវជែរ ផ្លូវ ចុងហ័រ លេខ១១០
06-6982013
គិលាដ្ឋានស្រុក គ័នធាន
ក្រុង ថៃណាន ស្រុក គ័នធាន ឃុំ ឡុងធាន ផ្លូវ ចុងសាន ផ្នែកទី១ លេខ១២៨
06-5791493
គិលាដ្ឋានស្រុក តាកណី
ក្រុង ថៃណាន ស្រុក តាកណី​ ឃុំ តាកណី លេខ២
06-5761044
គិលាដ្ឋានស្រុក ស៊ីកាង
ក្រុង ថៃណាន ស្រុក ស៊ីកាង ផ្លូវ ចុងសាន លេខ៣៦៨
06-7952338
គិលាដ្ឋានស្រុក ឈីគូរ
ក្រុង ថៃណាន​ ស្រុក ឈីគូរ ភូមិ តាកឆឹង លេខ៣៧៩
06-7872277
គិលាដ្ឋានស្រុក ជាំងជីន
ក្រុង ថៃណាន​ ស្រុក ជាំងជីន ឃុំ ចុងស៊ីង លេខ១៨៥នៃ៦
06-7942007
គិលាដ្ឋានស្រុក ប៉ីមិន
ក្រុង ថៃណាន​ ស្រុក ប៉ីមិន ឃុំ យ៉ុងឡុង លេខ៥០
06-7862043
គិលាដ្ឋានស្រុក ស៊ីនស៊ឹ
ក្រុង ថៃណាន​ ស្រុក ស៊ីនស៊ឹ ផ្លូវ ចុងស៊ីង លេខ១២
06-5992504
គិលាដ្ឋានស្រុក​ អានទីង
ក្រុង ថៃណាន ស្រុក អានទីង ឃុំ អានទីង លេខ៥៩នៃ១
06-5922022
គិលាដ្ឋានស្រុក​ សានសាំង
ក្រុង ថៃណាន ស្រុក សានសាំង ឃុំ សានសាំង លេខ៣៥-២
06-5781013
គិលាដ្ឋានស្រុក អ៊ិជីង
ក្រុង ថៃណាន ស្រុក អ៊ិជីង ផ្លូវ ចុងជឹង លេខ៥
06-5742275
គិលាដ្ឋានស្រុកណានស៊ី
ក្រុង ថៃណាន ស្រុក ណានស៊ី ផ្លូវ ចុងជឹង លេខ២២៦
06-5751006
គិលាដ្ឋានស្រុក ណានហ័ក
ក្រុង ថៃណាន ស្រុក ណានហ័ក ឃុំ ណានហ័ក លេខ២២៦នៃ១
06-5771139
គិលាដ្ឋានស្រុក ជ័រជិន
ក្រុង ថៃណាន ស្រុក ជ័រជិន ឃុំ ចុងលី ​លេខ១៧២-១៥
06-5731114
គិលាដ្ឋានស្រុក រិនទ័រ
ក្រុង ថៃណាន ស្រុក រិនទ័រ ឃុំ រិនទ័រ ផ្លូវចុងសាន លេខ២ ច្រកលេខ៦០៦
06-2704153
គិលាដ្ឋានស្រុក គួយរិន
ក្រុង ថៃណាន ស្រុក គួយរិន ផ្លូវ
ចុងជឹងហ័ក ផ្នែកទី១ លេខ១
06-2304030
គិលាដ្ឋានស្រុក គ័នម៉ែវ
ក្រុង ថៃណាន ស្រុក គ័នម៉ែវ ឃុំ សានស៊ី ផ្លូវ ចុងឈី លេខ១០០០
06-5952395
គិលាដ្ឋានស្រុក ឡុងឈី
ក្រុង ថៃណាន ស្រុក ឡុងឈី ឃុំ ឈីទីង ស៊ីនស៊ឹជឺ លេខ១៥៨
06-5941397
គិលាដ្ឋានស្រុក យ៉ុងខាង
ក្រុង ថៃណាន ,ស្រុក​ យ៉ុងខាង ផ្លូវ វិនហ័ក លេខ៥១
06-2326507
គិលាដ្ឋានស្រុក តុងឈី
ក្រុង ថៃណាន ,ស្រុក តុងឈី ឃុំ
 ឡុងសាន ផ្លូវ លីនស៊ិន ផ្នែកទី១ លេខ៤១៨
06-2674085
គិលាដ្ឋានស្រុក ណានឈី
ក្រុង ថៃណាន, ផ្លូវ ណានហឺ លេខ៦
06-2618578
គិលាដ្ឋានស្រុក ចុងស៊ី
ក្រុង ថៃណាន,ស្រុក ចុងស៊ី ឃុំ អានហាយ ផ្លូវ ហ័នហឺ លេខ៩៤
06-2252403
គិលាដ្ឋានស្រុក ប៉ីឈី
ក្រុង ថៃណាន,ស្រុក ប៉ីឈី ផ្លូវ ស៊ីហ័រ លេខ៥០
06-2252404
គិលាដ្ឋានស្រុក អានណាន
ក្រុង ថៃណាន,ស្រុក អានណាន ផ្លូវ
 រិនអាន លេខ៧០
06-2567406
គិលាដ្ឋានស្រុក អានភីង
ក្រុង ថៃណាន,ស្រុក អានភីង​ ផ្លូវ អ៊ិភីង លេខ៣១០
06-2996210
四、តំណគេហទំព័រ
https://health.tainan.gov.tw/page.asp?nsub=A8B7A5
ត្រឡប់ទៅកំពូលវិញ
ភាសាវៀតណាម ភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី ភាសាថៃ
និងភាសាខ្មែរ៖៩:០០-១៧:០០ពីថ្ងៃចន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ(លើកលែងថ្ងៃបុណ្យនិងថ្ងៃឈប់សម្រាកផ្សេងៗទៀត)